Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

Ζητείτε Υποβιβασμός του Νηπιαγωγείου Κατοχής

Ζητείτε Υποβιβασμός του Νηπιαγωγείου Κατοχής.. .. παρόλο την Αρνητική ψήφο της Επιτροπής

 Υποβιβασμοί  .. Συγχώνευσης ..Προαγωγές

Σχολείων  και Νηπιαγωγείων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μεσολόγγι13/11/2020ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑρ.Πρωτ:268

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31Τ.Κ.:30200 Τηλ.:2631360987Ε-mail:asxolikiepi@1426.syzefxis.gov.grΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ηςΈκτακτηςΣυνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ38/2020Θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022»Στο Μεσολόγγι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 12ητουμηνόςΝοεμβρίου2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου, ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ.260/11-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:ΠΑΡΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ1. Γεώργιος Σωτηρακόπουλος (Πρόεδρος)2. Λαχανάς Δημήτριος(Δ/ντης Σχολείου)3. Ράπτης Δημήτριος(Αντιπρόεδρος)4. Βασιλείου Σπυρίδων 5. Καραπάνος Κ Νικόλαος 6. Πετρονικολού-Μπαλτά Παρασκευή7. Καρακάσης Γεώργιος(Δ/ντης Σχολείου)1. Τέγας Χρήστος2. Γεωργίου Ασημίνα(Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου) 3. Γερασιμούλα Γούργαρη-Θεοδωράκη4. Πάνου Αγγελική (Εκπρ.Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων) Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κα Γεωργία Σακαβέλα για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με την αριθμ.863/2020 απόφαση Δημάρχου Ι.Π.Μεσολογγίου. Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ζήτησε από το σώμα να αποφανθεί για το

κατεπείγον του θέματος με την αιτιολογία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην λήψη απόφασης με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2021-2022».Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν για το κατεπείγον του θέματος ομόφωνα. Κύριοι σύμφωνα με το έγγραφο αριθ.πρωτ. Φ.2.3/11657/02-11-2020 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτ/νιας προτείνονται τα εξής:

 

Α.ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ 1.1οΝηπιαγωγείο Κατοχής με υφιστάμενη οργανικότητα 3/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 2/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 43 μαθητές και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό 43.2. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου με υφιστάμενη οργανικότητα 2/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 1/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 6 μαθητές και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό 3. 3. Δημοτικό Σχολείο Λεσινίου με υφιστάμενη οργανικότητα 4/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 3/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 31 μαθητές και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό 31.Β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ1. 7ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου με οργανικότητα 1/θέσιο-συγχώνευση με το 6οΝηπιαγωγείο Μεσολογγίου με οργανικότητα 2/θέσιο, μαθητικό δυναμικό 36 με ονομασία νέου σχολείου 6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου με οργανικότητα 2/θέσιο εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 40, μεταφερόμενο μαθητικό δυναμικό 7 και χλμ απόσταση 2,5 χλμ.2. Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου με οργανικότητα 1/θέσιο -συγχώνευση με το 2οΝηπιαγωγείο Ευηνοχωρίου με οργανικότητα 2/θέσιο, μαθητικό δυναμικό 23, με ονομασία νέου σχολείου 2ο Νηπιαγωγείο Ευηνοχωρίου με οργανικότητα 2/θέσιο εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 27, μεταφερόμενο μαθητικό δυναμικό 5 και χλμ απόσταση 4,4 χλμ.

Γ. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ1. Δημοτικό Σχολείο Γουριάςμε υφιστάμενη οργανικότητα 4/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 6/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 59 και εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 60.2. 1οΔημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου με υφιστάμενη οργανικότητα 12/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 13/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 243 και εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 2453. 4οΔημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου με υφιστάμενη οργανικότητα 10/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 11/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 164 και εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 162.

Ο πρόεδρος εισηγείται τις προτάσεις του για τις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων για τα έτη 2021-2022 ως εξής: Προτείνουμε την προαγωγή του 1ουΔημοτικούΣχολείου Μεσολογγίου και του 4ουΔημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου και εκφράζουμε την αρνητική μας γνώμη για την προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Γουριάς διότι προτείνουμε την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Μάστρου. Εκφράζουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για τη συγχώνευση του 7ουΝηπιαγωγείου Μεσολογγίου με το 6οΝηπιαγωγείο Μεσολογγίου και του Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου με το 2ο Νηπιαγωγείο Ευηνοχωρίου. Δε συμφωνούμε σε κανέναν υποβιβασμό Σχολείου και συγκεκριμένα του 1ουΝηπιαγωγείου Κατοχής, του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου και του Δημοτικού Σχολείου Λεσινίου. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικώς. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου 1.Το αριθμ.πρωτ.Φ.2.3/11657/02-11-2020της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτ/νιας.2.Το αριθμ.πρωτ.136882/ΓΔ4/09-10-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου για τις κάτωθι μεταβολές των Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό Έτος 2021-2022ως εξής:

 Α.ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ-ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ1. 1οΝηπιαγωγείο Κατοχής με υφιστάμενη οργανικότητα 3/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 2/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 43 μαθητές και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό 43.2. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου με υφιστάμενη οργανικότητα 2/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 1/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 6 μαθητές και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό 3. 3. Δημοτικό Σχολείο Λεσινίου με υφιστάμενη οργανικότητα 4/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 3/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 31 μαθητές και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό

 31.Β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ1. 7ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου με οργανικότητα 1/θέσιο -συγχώνευση με το 6οΝηπιαγωγείο Μεσολογγίου με οργανικότητα 2/θέσιο, μαθητικό δυναμικό 36 μεονομασία νέου σχολείου 6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου με οργανικότητα 2/θέσιο εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 40, μεταφερόμενο μαθητικό δυναμικό 7 και χλμ απόσταση 2,5 χλμ.2. Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου με οργανικότητα 1/θέσιο -συγχώνευση με το 2οΝηπιαγωγείο Ευηνοχωρίου με οργανικότητα 2/θέσιο, μαθητικό δυναμικό 23, με ονομασία νέου σχολείου 2ο

Νηπιαγωγείο Ευηνοχωρίου με οργανικότητα 2/θέσιο εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 27, μεταφερόμενο μαθητικό δυναμικό 5 και χλμ απόσταση 4,4 χλμ.

Γ. 1. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ1. 1οΔημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου με υφιστάμενη οργανικότητα 12/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 13/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 243 και εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 245.2. 4οΔημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου με υφιστάμενη οργανικότητα 10/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 11/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 164 και εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό

162.2. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ1. Δημοτικό Σχολείο Γουριάς με υφιστάμενη οργανικότητα 4/θεσιο σε προτεινόμενη οργανικότητα 6/θεσιο με υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό 59 και εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 60.Εκφράζει την αρνητική του γνώμη για την προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Γουριάς διότι προτείνουμε την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Μάστρου.Η στέγαση των Σχολείων που προκύπτουν από τις παραπάνω μεταβολές είναι εξασφαλισμένη.

 Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμό38/2020. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗΕΠΙΤΡΟΠΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ


 

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Αγιος Παντελεήμων

 


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΣ

 

1.    Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας κ΄ Ακαρνανίας     

2.    Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (κ Κώστα Λύρο)

 

Θέμα : Αξιοποίηση του χώρου και χρήση των κτηρίων του παλιού επάλ κατοχής

 

Σεβασμιότατε ,

Αξιότιμε κύριε δήμαρχε

 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουν περάσει περίπου τρία χρόνια από την μεταφορά του επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑΛ) κατοχής σε νέες εγκαταστάσεις και τα παλιά κτήρια παραμένουν σε πλήρη εγκατάλειψη. Στο χώρο υπάρχουν δύο κτήρια και ένα βοηθητικό οικοδόμημα που στεγάζονταν κάποια από τα εργαστήρια

 

 

Η πρώτη πρόταση μας είναι αρχικά να γίνει η παραχώρηση από την σχολική επιτροπή το κτήριο του Αγίου Παντελεήμονα να επιστρέψει πίσω στην ενορία του Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια να γίνει η  αξιοποίηση του αλλά και η μετατροπή του σε ιερό Ναό προς τιμήν του Αγίου για λατρευτικούς σκοπούς . Το σημερινό κτήριο είναι κτισμένο πάνω στα απομεινάρια του πρώτου βυζαντινού ναού ο οποίος σύμφωνα από μαρτυρίες πρέπει να κτίστηκε στα μέσα του 13ου αιώνα από την Αυγούστα θεοδώρα σύζυγος του δεσποτάτου της ηπείρου Δούκα Μιχαήλ . Από τον πρώτο ναό σήμερα διατηρείται η βάση ,η μπροστινή πόρτα(κτισμένη σήμερα μετά την μετατροπή του κτιρίου σε σχολείο) και η κόγχη του ιερού βήματος. Το κτήριο έχει διαστάσεις 15,30 μήκος και πλάτος 9 .


 

Η δεύτερη πρόταση, έχει να κάνει με την αξιοποίηση του δεύτερου κτηρίου του επαγγελματικού λυκείου όπου μέχρι πρότινος στεγάζονταν τα γραφεία των καθηγητών, ως πολιτιστικό κέντρο – μουσείο που θα φιλοξενεί διάφορα εκθέματα ,έργα τέχνης ,εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής αλλά και πολλά άλλα .

 


 

Η τρίτη πρόταση είναι  για το βοηθητικό οικοδόμημα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του παλιού διδακτηρίου εφόσον χωριστεί από το χώρο με έναν μαντρότοιχο  να γίνει κέντρο  αναψυχής με ποδοφαιράκια μπιλιάρδα πίνκ πονγκ κ.λ.π για ψυχαγωγία των νέων .

 

 


Η υλοποίηση των παραπάνω αιτημάτων θα έχει ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση του χώρου εκ νέου και την δημιουργία νέων προοπτικών για το κέντρο του χωριού μας που θα αποκτήσει και πάλι σημασία.

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και περιμένω την σύντομη απάντηση σας

 

Ο πρόεδρος του συλλόγου νεολαίας κατοχής

 

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Το Δουλίχι είναι εδώ

  Τὸ μεγαλύτερο νησὶ εἶναι (…ἦταν) τὸ Δουλίχιον (ἡ μετέπειτα Ἀκαρνανία ὡς νῆσος τότε) «πρὸς ἠῶ» (ἀνατολικῶς τῆς Λευκάδος-Ἰθάκης) – σκεφθῆτε πότε ἑνώθηκε ἡ Ἀκαρνανία μὲ τὴν Αἰτωλία λόγῳ προσχώσεων, κυρίως τοῦ ποταμοῦ Ἀχελώου, δηλαδὴ πόσο πίσω πρέπει νὰ πᾶμε στὸν χρόνο…    Τὸ Δουλίχιον δὲν ἀνῆκε στὴν ἐπικράτεια τοῦ Ὀδυσσέως. Εἶχε δικό του βασιλέα, τὸν Μέγη. Μάλιστα αὐτὸς ἐξουσίαζε καὶ τὶς ἱερὲς Ἐχινάδες νήσους, πρᾶγμα φυσικόν, ἀφοῦ βρίσκονται στὴν συνέχεια τῆς Ἀκαρνανίας: «Οἵ δ’ ἐκ Δουλίχοιο Ἐχινάων θ’ ἱεράων νήσων, τῶν δ’ αὖ ἡγεμόνευε Μέγης» (Ἰλιάς). Συνεισέφεραν στὸν Τρωικὸ πόλεμο 40 πλοῖα, πρᾶγμα ποὺ δικαιολογεῖται ἀπὸ τὴν μεγάλη ἔκτασι τοῦ Δουλιχίου. Ἐπίσης ἐξ αὐτοῦ προέρχονταν οἱ περισσότεροι μνηστῆρες (βλ. πίνακα). Τὸ αἴνιγμα «Δουλίχιον» καὶ «ἀκτὴ ἠπείροιο» ἔλυσε πρῶτος ὁ Γ.Παπακωνσταντίνου. Ἀπομένει ἡ Γεωλογικὴ ἔρευνα! MYLEFKADA

Το ΔΟΥΛΙΧΙΟ είναι ένα από τα μικρά νησιά του Ιονίου μεταξύ Κεφαλληνίας και Αιτωλοακαρνανικών ακτών. Ο Στράβων, 10, 458, χρησιμοποιεί για τα νησιά αυτά το όνομα ΕΧΙΝΑΔΕΣ νήσοι, και προσθέτει πως μία απ’ αυτές είναι το Δουλίχιο που επί των ημερών του λεγόταν ΔΟΛΙΧΑ. Βρισκόταν κοντά στην Αιτωλική πόλη Οινιάδες, και στις εκβολές του Αχελώου και απείχε από τον Αραξο εκατό στάδια. Πολλές από τις Εχινάδες είχαν ενωθεί με την αιτωλική παραλία εξ αιτίας των επιχώσεων του Αχελώου. Σήμερα τα νησιά αυτά που έχουν ελάχιστους μόνιμους κατοίκους υπάγονται στο δήμο Ιθάκης (με την Δολίχα του Στράβωνος ταυτίζεται συνήθως η Μάκρη, σε μικρή απόσταση βορειότερα των εκβολών του Αχελώου).

Ο ΦΥΛΕΑΣ, κατά τον Απολλόδωρο 2, 5, 5, είχε υποχρεωθεί από τον πατέρα του, τον ΑΥΓΕΙΑ, να εγκαταλείψει την Ήλιν, γιατί είχε επιβεβαιώσει ενώπιον των δικαστών τον ισχυρισμό του Ηρακλή, πως ο Αυγείας είχε υποσχεθεί μισθό προς τον Ηρακλή για τον καθαρισμό της Κόπρου. Ο Αυγείας ισχυριζόταν πως δεν υποσχέθηκε αμοιβή.

Επίσης ο Απολλόδωρος 2, 7, 2 λέει πως ο Ηρακλής, αφού εξόντωσε στις Κλεωνές τους Ακτορίωνες, ηγήθηκε εκστρατείας εναντίον της πόλης Ήλιδας, έδρας του Αυγεία. Κατέλαβε την πόλη, σκότωσε τον Αυγεία και τα παιδιά του και έδωσε την βασιλεία στον ΦΥΛΕΑ. Αυτού του Φυλέα ήταν γιος ο ΜΕΓΗΣ. Δηλαδή ήταν Ηλείος και αυτός.  [Όπως είδαμε όμως πιο πάνω, ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΑ, τον Αυγεία διαδέχθηκε ο γιος του, ο Αγασθενης, και ο γιος του Φυλέα, ο Μέγης, εγγονός του Αυγεία, είναι ακόμα στο Δουλίχιο, κατά την Τρωική εκστρατεία. Οπότε ο Φυλέας ποτέ δεν πήρε την εξουσία της Ηλείας από τον Ηρακλή, και ο Απολλόδωρος κάνει λάθος]. «τύχησε γάρ ἐρχομένη νηῦς ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν

ἐς Δουλίχιον πολύπυρον. ἔνθ’ ὃ γέ μ’ ἠνώγει πέμψαι

βασιλῆϊ  Ἀκάστῳ ἐνδυκέως˙»

 

«γιατί ἔλαχε νά φεύγει πλοῖο Θεσπρωτῶν

γιά τό σιτοπαραγωγό Δουλίχιο καί τούς πρόσταξε

νά μέ πᾶν ἐκεῖ τό δίχως ἄλλο, στόν βασιλιά τόν Ἄκαστο»

( ξ 334-336)

 

       Ο χαρακτηρισμός εδώ του Δουλιχίου ως «πολύπυρον» (με πολλά σιτηρά), ταιριάζει άνετα στην Ακαρνανία, με την ανάλογη γεωργική καλλιέργεια που υπάρχει μεταξύ Ιονίου πελάγους και Αχελώου, χάρη βέβαια και στην πολύτιμη βοήθεια του μεγάλου ποταμού. Στους παραπάνω στίχους της Οδύσσειας όμως, έχουμε και το δεδομένο, πως για να φτάσει κανείς ακτοπλοϊκός στο Δουλίχιο ξεκινώντας απ’ τη Θεσπρωτία, πρέπει απαραιτήτως να περάσει κοντά απ’ το νησί της ομηρικής Ιθάκης, όπου δήθεν αποβιβάσθηκε ο Οδυσσέας. Γνωρίζουμε ωστόσο με βεβαιότητα, πως πριν διανοιχτεί ο ισθμός μεταξύ Λευκάδας και ηπειρωτικής Ελλάδας, το 650 π.Χ. από τους Κορινθίους, η διέλευση των πλοίων απ’ αυτό το στενό, ήταν αδύνατη. Έτσι, την εποχή του Χαλκού για να πλεύσει κάποιος από τη Θεσπρωτία προς τα λιμάνια της Ακαρνανίας, ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει τα δυτικά παράλια της Λευκάδας και να περάσει μεταξύ Λευκάδας και Κεφαλλονιάς. Εκεί, κάπου στη βόρεια Κεφαλλονιά (ίσως στην αρχαία Πάνορμο, το λιμανάκι του Φισκάρδο, το προσφιλέστερο για τα παραπλέοντα πλοία, σύμφωνα με τον Αν. Μηλιαράκη), θα μπορούσε να ισχυριστεί κάλλιστα ο πονηρός Οδυσσέας, ότι ξέφυγε από τους δουλεμπόρους του πλοίου που τον μετέφερε στο Δουλίχιο και κατέληξε ρακένδυτος στην Ιθάκη. Οπότε, έχουμε τώρα, την πλήρη επιβεβαίωση μας, στη γεωγραφική τοποθέτηση τόσο της ομηρικής Ιθάκης, στο νησί της Κεφαλλονιάς, όσο και της χώρας του Δουλιχίου με βασιλιά τον Μέγη, στην Ακαρνανία.

     Είναι επομένως λογικό, στην περιγραφή του Δουλιχίου στον κατάλογο με τα βασίλεια των Αχαιών, το Δουλίχιο να προσεταιρίζεται τις Εχινάδες νήσους, που πλέουν στα ανοιχτά της θάλασσας της Ήλιδας (Ηλείας).

 

«  Οἵ δ’ ἐκ Δουλιχίοιο, Ἐχινάων θ’ ἱεράων

νήσων, οἵ ναίουσι πέρην ἁλός Ἤλιδος ἄντα, »   (Β 625-626)

                                                                                          

 

 

     Οι Εχινάδες, είναι ως επί το πλείστον μικρές και άγονες νήσοι, ενώ αριθμούνται σε αρκετά πολλές, με διάφορα μεταξύ τους μεγέθη και σχήματα. Βρίσκονται μπροστά στις εκβολές του Αχελώου ποταμού και καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι απ’ την παράλια ζώνη της Ακαρνανίας. Μαζί μ’ αυτήν, έχουν γεωγραφική θέση απέναντι απ’την Πελοπόννησο, ακριβώς στα ανοιχτά της θάλασσας που ορίζει η ακτογραμμή της βόρειας Ηλείας. Κανένα άλλο κράτος, δε θα αξίωνε ιδιοκτησιακά δικαιώματα πάνω στις Εχινάδες νήσους, ώστε να τις συμπεριλάβει στα εδάφη του, πλην αυτό που τις είχε άμεσα δίπλα του. Το βασίλειο της Ακαρνανίας δηλαδή ή όπως το ήξερε ο Όμηρος,το Δουλίχιο.

     Στην Ιλιάδα επίσης, βλέπουμε πως οι πολεμιστές του Μέγη ονομάζονται Επειοί.

 

«Στούς Ἐπειούς ὁ Μέγης, γιός τοῦ Φυλέα, προλάτης ἔστεκε,»  

(Ν 691)

 

     Επειός όμως, είναι η εθνική προσφώνηση των κατοίκων της Ήλιδας. Ενός άλλου αυτόνομου μυκηναϊκού βασιλείου, που πήρε φυσικά μέρος στον Τρωικό πόλεμο, όπως μας αναφέρεται στον «νηών κατάλογο».

 

«Οἵδ’ ἄρα Βουπράσιόν τε καί Ἤλιδα δῖαν ἔναιον

Είναι ευδιάκριτη, η χερσαία ένωση της Αιτωλοακαρνανίας με τη Λευκάδα και την Ηλεία και η ανεξάρτητη γεωγραφική εξέλιξη των απέναντι νησιών.

Σαφέστατα στην Ιλιάδα του Δουλιχιού τις Εχινάδες δεν μιλά; εκεί κι οι Οινιάδες.​

Του Οδυσσέα δώδεκα τα πλοία, σαράντα είχε ο Μέγητας στην Τροία όταν πήγε. Να το και το ΝΕΩΡΙΟ  εδώ που φτιάχτηκαν τα πλοία. Από τα χρόνια εκείνα με τείχος κουμπωτό όπως και στις Μυκήνες !​

Κι έδρα σ' ετούτο το μικρό νησί τις Οινιάδες; Τα πάντα όλα μια που τα νησιά πάνω από είκοσι θα είχανε Ομοσπονδία και κρύβανε ανάμεσα τα πλοία.​

...Κι από το λόφο του Κατσά, που τότε ήτανε χερσόνησος, είχανε ζέψει τα ρηχά νερά με διαδρόμους και με γεφύρια μυθικής τεχνογνωσίας.

Υπάρχουν πολλές μελέτες το που θα ήταν , οι δε Κεφαλλονίτες τα θέλουν όλα δικά τους , η ουσία είναι μια ότι αυτός ο απέραντος κάμπος που καλλιεργούσε βρισκόταν εδώ στον Τόπο μας .Φανταστείτε τον όταν η   στάθμη της θάλασσας  εκείνα τα χρόνια βρίσκονταν 50 μέτρα κάτω από την σημερινή,

γύρω στο 1200 π.Χ. Φωτογραφίες από την επίσκεψη μας με τον Κύριο Λάζαρο Τσόλκα και Δημήτρη Κοκοτό …..Η άποψη μας είναι ότι το Δουλίχι είναι εδώ.

 

 

  

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

«Το πουρνάρι τ΄ Αϊ- Νικόλα»

«Το πουρνάρι τ΄ Αϊ- Νικόλα»

Πάνω από διακόσια χρόνια παραστεκόταν στον άγιό του. Στους ξωμάχους, τους οδοιπόρους χάριζε πλούσια τον ίσκιο  και τη δροσιά του, στους δε πανηγυριώτες την αίσθηση ενός ευλογημένου τόπου. Αλλά ως εδώ!

Τον φετινό Αύγουστο, την ώρα που ο ήλιος έγερνε προς τη δύση του και τα νερά της θάλασσας του «Βγιονιού» βάφονταν κόκκινα, δεν άντεξε άλλο και σωριάστηκε στο χώμα. Οι εικόνες και τα καντήλια που κρεμούσαν οι απλοϊκοί χωριανοί μας στην κουφάλα του, αναπέμποντας μια προσευχή στον Αϊ-Νικόλα το Μετσοβίτη, δεν στάθηκαν ικανά να το κρατήσουν όρθιο. Τώρα, ο τσακισμένος κορμός του είναι σαν να σου λέει: Γιατί?

Ίσως ένα γερό υποστήριγμα στη βορινή πλευρά κι ένα φροντισμένο κόψιμο – κλάδεμα μερικών κλαδιών να του χάριζαν κάμποσα χρόνια ακόμα.

Κι εδώ θα ήθελα, φίλε κατοχιανέ, όπου κι αν βρίσκεσαι, να σου θυμίσω ότι αρκετές φορές η αδιαφορία και η αδράνειά μας είχαν ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν ή καταστραφούν κομμάτια της μακρόχρονης πολιτιστικής διαδρομής του χωριού μας και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Και μην παραξενευτείς , που και σήμερα ακόμη εμείς οι ίδιοι οι κατοχιανοί, γκρεμίζουμε τις αρχαίες πύλες του Τρικαρδόκαστρου, τη μία μετά την άλλη, αφήνουμε να καταρρεύσουν τα κελιά του Μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία), ξεθεμελιώνουμε ιστορικά ξωκλήσια όπως του Αϊ-Μάρκου στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Τρίκαρδου και της «Παναούλας», κόβουμε αιωνόβια πεύκα και εξαφανίζουμε τα πέτρινα λιοντάρια από το αρχοντικό του Γουλιμή, που όλο το νότιο περιτείχισμά του απειλείται με κατάρρευση, μετατρέπουμε τον περιβάλλοντα χώρο της Κούλιας (Βυζαντινός πύργος – πύργος της κυρά-Βασιλικής) σε σκουπιδότοπο, αφήνοντας το τείχος του να αργοσβήνει κ.λ.π κ.λ.π.

Και προκύπτει το ερώτημα: Θα αφήσουμε να συνεχιστεί αυτή η θλιβερή κατάσταση που δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν από μας και πρωτίστως σ΄ αυτούς που αναλαμβάνουν υπεύθυνες θέσεις ή εκπροσωπούν τις τοπικές αρχές, πολιτικές και εκκλησιαστικές ? Μήπως, ήρθε η στιγμή, έστω και καθυστερημένα, να αφυπνιστούμε και να σταματήσουμε να πληγώνουμε άλλο αυτό το όμορφο κομμάτι της μικρής μας γης?

Γιατί, τελικά, τι στην ευχή θα παραδώσουμε στις νεότερες γενιές των κατοχιανών, την εγκατάλειψη και την καταστροφή?

Τα ίδια τα παιδιά μας, που μελετούν την ιστορία της «βραχοστύλωτης Κατοχής» θα μας πουν μια μέρα: «Αιδώς, Αργείοι » που μεταφράζεται σε : «Ντροπή μας , Κατοχιανοί».

Οι φωτογραφίες που αναρτώνται στη σελίδα είναι για επιβεβαίωση των όσων αναφέρω και ίσως για προβληματισμό και δράση.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς και αγάπη σε όλους του απανταχού Κατοχιανούς

Γεώργιος Ρόμπολας – δάσκαλος

 

Σημ: Ηλία, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
 

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

~ Πλεονεκτήματα του να ζει κάνεις στην επαρχία


 

~        9 λόγοι να επιστρέψει κάνεις στο «χωριό»    * Χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και στέγασης – Τα ενοίκια στέγασης, η μίσθωσης επαγγελματικού χώρου στην επαρχία είναι συγκριτικά φθηνότερα από αυτά των πόλεων, το ίδιο ισχύει και για τις τιμές διάθεσης των προϊόντων.   * Εύκολη πρόσβαση σε τρόφιμα, αγαθά, ύλες και άλλους φυσικούς πόρους - Ενδεικτικά μπορεί κανείς εύκολα να παράγει τα δικά του τρόφιμα, να διασφαλίσει τις ενεργειακές του ανάγκες για το χειμώνα κ.α   * Υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελμάτων - Ως εκ τούτου υπάρχουν και προοπτικές απασχόλησης για όποιους επιθυμούν να αναλάβουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες ιδρύοντας επιχειρήσεις που θα στελεχώσουν τα κενά αυτά στη τοπική αγορά   * Η φορολογία σχετικά με αγροτικές δραστηριότητες είναι χαμηλότερη - Έτσι η ενασχόληση με τη γη ίσως συνιστά μια καλή διέξοδο για ανέργους των πόλεων 

* Πολύ χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας   * Καθαρότερη ατμόσφαιρα και καλύτερες συνθήκες υγιεινής    * Στενότερη επαφή με τη Φύση   * Περισσότερος χώρος   * Πιο ήρεμοι ρυθμοί ζωής Κώστας Λαγούδης 

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Άγιο Πνεύμα Κατοχής

Ένας Ιερός τόπος με δυνατό συναίσθημα των Κατοχιανών. Από την περίοπτη θέση που κατέχει βλέπεις την μισή Αιτωλοακαρνανία   και νοτιοδυτικά το απέραντο γαλάζιο από Άραξο, τα νησιά του Ιονίου και τις Εχινάδες Νήσους .Είναι δυνατόν αυτός ο τόσο πλουσιοπάροχος τόπος  με εκείνα τα θεμέλια που έχει να μην έχει ιστορία ; 

Από το Ομηρικό Έπος έχουμε διαβάσει περί Δουλίχιου η Δουλίχι δίπλα στις Εχινάδες ( Ιλιάδα Β στίχοι 625-630) ότι πήραν μέρος με 40  μαύρα πλοία .Από την Οδύσσεια ( στίχοι π 245-251) μεταξύ των άλλων μνηστήρων ήταν και 52 μάγκες Δουλίχιοι  που πήγαν γαμπροί για την Πηνελόπη εν απουσία του Οδυσσέα .Μήπως λοιπόν  το περιζήτητο ιστορικό  Δουλίχι εκτεινόταν από τον Κατσά μας έως την Παναγία του Λεσινίου ; είναι δυνατόν να αναφέρονται όλα τα εδώ γύρω μέρη και να υπάρχουν έως σήμερα και μόνο το Δουλίχι να έχει εξαφανιστεί και να μην υπάρχει; Η μάλλον έχει  δίκιο ο Κύριος Λάζαρος Τσόλκας..Φώτο από σημειώσεις του Κυρίου Τσόλκα. 
 

λάβαμε και δημοσιεύουμε....Σύλλογος Νεολαίας Κατοχής Οινιαδών


 

https://www.facebook.com/groups/617350398818902/permalink/730275654193042/